Anna Nergårdh

Senior Healthcare Advisor Sverige

Anna är disputerad läkare med specialisering inom kardiologi och internmedicin. Hon har alltid haft ett stort intresse för organisering av hälso- och sjukvård, med fokus på patientsäkerhet, kvalitet och förändringsledning.

De senaste 15 åren har hon arbetat som chef och i expertfunktion inom olika delar av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Hon har haft befattningar som chefläkare och biträdande landstingsdirektör i Stockholm Läns Landsting (nuvarande Region Stockholm), liksom som chefläkare och kvalitetschef på Södersjukhuset, där hon också tjänstgjort som verksamhetschef och överläkare vid den kardiologiska kliniken. Hon innehar ett flertal uppdrag som ledamot i styrelser med hälso- och sjukvårdsanknytning.

Mellan åren 2017 och 2021 var Anna utsedd av regeringen att leda en statlig utredning med uppdrag att föreslå hur svensk hälso- och sjukvården kan omstruktureras för att bättre anpassas till dagens behov, utmaningar och förväntningar. Utredningens förslag har redan gett upphov till ett flertal förändringar i lagstiftningen, och ligger till grund för den av riksdagen beslutade målbilden för hälso- och sjukvårdens utveckling. Uppdraget gavs utifrån Annas djupa förståelse för hälso- och sjukvårdssystemet och hennes kunskap om och erfarenhet av förändringsledning i komplexa organisationer.