Hur vi arbetar

Vår syn på Public Affairs

För oss är Public Affairs bryggan mellan näringsliv och politik.
Vi tillför en länk mellan lagstiftningsprocessen, opinionsbildning och den offentliga förvaltningen för att hjälpa våra kunder att nå sina mål.

Vi ser samband

Vi ser sambanden mellan nationella marknader, hur förändringar i regelverk och opinion påverkar beslut över landsgränser, allt för att lösa våra kunders utmaningar.

Utifrån perspektiv

Vi ger våra kunder den helhetsbild, förståelse för samhällsdebatten och politiska processer som behövs för att bilda opinion och nå fram till beslutsfattare i för dem avgörande frågor.

Balanserad analys

Vi sätter samman team av konsulter med olika politiska åsikter och erfarenheter. Detta ger våra kunder den mest informerade, detaljerade rådgivningen och strategin.

Vår process

Steg ett: Politisk analys

Politisk analys är själva grunden i det arbete vi utför med våra kunder och det är nödvändigt för att kunna föreslå effektiva åtgärder och lösningar på klienternas utmaningar. Analysen anpassas till den specifika kundens utgångspunkt och ambitionsnivå.

Analysen ger en tydlig bild av både möjligheter och utmaningar så att våra kunder ska få en förståelse för, insikt i och verktyg för att kunna navigera i policylandskapet som en långsiktig och hållbar partner till beslutsfattare. Analysen utgör således ett verktyg för strategiska val för att främja kundens mål.

Steg två: Strategi och positionering

För att en uppdragsgivare ska lyckas nå sina mål, vare sig det handlar om att vinna inflytande eller stärka sin trovärdighet i en fråga eller vinna en upphandling krävs en tydlig strategi för arbetet. En strategi innehåller en analys av relevanta aktörer, en budskapsplattform och en handlingsplan.

Steg tre: Genomförande, fortlöpande analys och rådgivning

Rud Pedersen Public Affairs är rådgivare inför våra uppdragsgivares löpande arbete med att genomföra en strategi och plan. Vi kan också ta en mer operativ roll i genomförandet av de åtgärder som identifierats. Strategiska förfrågningar om, grundliga förberedelser inför samt uppföljning av möten, stöd till framtagande av remissvar och PR-insatser är exempel på tjänster som kan ingå i arbetet.

Vårt löfte

Kundens affärsförståelse

Vi tar oss tid att förstå våra kunders affärsutmaningar
och vilka åtgärder som behöver vidtas.

Kvalitet

Vi är ambitiösa och säkerställer att vår förslag på åtgärder
håller högsta professionella kvalitet.

Kreativitet

För oss räcker det inte med att fokusera på kundens affärsförståelse och kvalitet. Vår rådgivning säkerställer leveranser som kunden inte har resurser att utveckla eller genomföra ensam.