Vaikuttaminen

Toimintaympäristö vaikuttaa tavoitteidenne saavuttamiseen

Lainsäädäntö, poliittiset voimasuhteet ja linjaukset määrittelevät, minkälaisissa olosuhteissa ja minkälaisin reunaehdoin organisaationne toimii ja kehittyy yhteiskunnassa.​

Verotus, työnantajamaksut, vuokrataso, maankäyttö ja rakentaminen, julkiset hankinnat tai vaikkapa julkisesti tuetut energiamuodot ovat vain esimerkkejä siitä, mitä kautta poliittisilla päätöksillä on vaikutusta liiketoimintaan ja organisaatioiden toimintaedellytyksiin.

Organisaation on tärkeää tuntea toimintaympäristössään tapahtuvat kehityssuunnat pystyäkseen ennakoimaan tulevaa – tarttumaan mahdollisuuksiin, torjuakseen uhkia tai vahvistaakseen brändiään.

Sidosryhmänne ovat keskenään vuorovaikutuksessa

Brändi ja maine syntyvät ja muokkautuvat sidosryhmienne välisessä vuorovaikutuksessa. ​

Muutokset eivät synny tyhjiössä. Ihmiset ja erilaiset yhteisöt kiinnittävät erilaisiin asioihin huomioita - huolestuvat ja innostuvat niistä, vastustavat tai puolustavat niitä. Toisaalta ne saattavat muodostaa käsityksensä juuri teidän organisaatiostanne puutteellisen tai yksipuolisen tiedon varassa. ​

Yritysten ja muiden yhteiskunnassa toimivien yhteisöjen kannattaa tuntea ne ihmiset ja ryhmät, jotka mahdollisesti huolestuvat tai innostuvat sen asioista, toiminnasta tai alasta. Toisaalta organisaatiolla pitäisi olla selkeä näkemys siitä, ketkä sitä koskevia päätöksiä tekevät ja varmistaa, että myös oma näkökulma tulee näiden päättäjien tietoon. ​

Tiedolla johtaminen vie parempiin valintoihin

Onnistunut strateginen suunnittelu sisältää aina analyysin siitä ympäristöstä, jossa organisaatio toimii.
Oikea tilannekuva sidosryhmien välisine suhteineen auttaa tekemään parempia strategisia valintoja: mitä juuri meidän kannattaa tehdä näistä lähtökohdista ja millä keinoin.

Säännöllinen toimintaympäristön seuraaminen ja analysointi mahdollistaa tarvittaessa nopeankin suunnan muuttamisen. Samalla organisaation oma osaamispääoma karttuu. ​

Meillä Rud Pedersenillä on erityisen laaja ymmärrys, osaaminen ja kokemus yhteiskunnallisesta toimintakentästä. Moniarvoinen ja näkemyksellinen tiimimme varmistaa, että saat meiltä laaja-alaisen ja ajankohtaisen poliittisen tilannekuvan.